Z HISTORIE DRUŽSTVA

Dne 12. května 1959 schválilo Národní shromáždění ČSR zákon č. 27/1959 Sb. o družstevní bytové výstavbě formou stavebních bytových družstev. Vydaný zákon vytvořil předpoklady k rozvoji nové bytové výstavby. Začala se vytvářet družstva zaměstnanců podniků a také družstva občanů.

Prvopočátky bytového družstevnictví v našem městě sahají až do r. 1959, kdy dne 20.10.1959 vzniklo na ustavující schůzi Stavební bytové družstvo Závodů Říjnové revoluce, národní podnik Vsetín, závod 5 – Uh. Brod. Ke vzniku tohoto družstva udělila dne 12.12.1959 souhlas rada okresního národního výboru v Uh. Brodě.

Obchodní firma „PANORAMA, stavební bytové družstvo“ byla zapsána do obchodního registru dne 15. dubna 1960 pod spisovou značkou DrXXXV 65, vedenou u Krajského soudu v Brně.

Jak stojí v úvodu stanov „…ve stavebním bytovém družstvu se dobrovolně sdružili pracující, aby si především společnými prostředky a společnou prací opatřovali byty, s nimi hospodařili a tím napomáhali ke zvyšování životní úrovně svých členů a k všeobecnému růstu bytové kultury.“

Hlavní činností družstva byla bytová výstavba a údržba družstevního domovního majetku. Předsedou družstva byl zvolen pan Jan Turza, místopředsedou pan Oldřich Pulkrábek. Na postu předsednickém zasedl v r. 1965 pan Oldřich Pulkrábek a v r. 1966 Ing. Milan Šlahůnek.

V prosinci 1966, z důvodu změny názvu podniku, se název družstva mění na Stavební bytové družstvo pracovníků národního podniku Přesné strojírenství Uh. Brod.

V této době v Uherském Brodě existují i další bytová družstva, a to Stavební bytové družstvo Slováckých strojíren, založené dne 24.11.1959, jehož prvním předsedou byl pan Ferdinand Vyoral a poté pan Václav Strnad a Stavební bytové družstvo občanů v Uh. Brodě, založené na ustavující schůzi dne 27.2.1960, souhlas rady ONV v Uh. Brodě byl udělen dne 30.3.1960 a zapsáno do podnikového rejstříku dne 15.4.1960. Tvůrcem tohoto bytového družstva byl Antonín Jančář, prvním předsedou byl zvolen pan František Němec.

Počátek družstevní bytové výstavby byl poznamenán nedůvěrou občanů k této formě výstavby. Počet členů jednotlivých družstev byl velmi malý a obtížně se dařilo obsazovat byty přidělené do družstevní výstavby. Družstva se potýkala s finančními problémy. Pro malý zájem nebylo možno vždy zajistit včasné složení členských podílů, což znemožňovalo financování staveb a poskytnutí státního příspěvku. Teprve s dalším rozvojem družstevní bytové výstavby, zejména po zahájení první etapy panelové výstavby dnešního sídliště Pod Vinohrady se situace obrátila. Zájem občanů o řešení bytového problému formou družstevní výstavby začal vzrůstat tak, že nebylo již možno všechny členy uspokojit a prakticky od r. 1964 počet členů, jimž nebyl přidělen družstevní byt neustále narůstal.

Se stavbou prvního družstevního domu v našem městě bylo započato v r. 1959, kdy ze státní bytové výstavby byly do družstevní převedeny dva rozestavěné bytové domy, a to každý s 18 b.j. Jde o domy v dnešní ulici U Plynárny č.p. 1477 a 1478, které byly dokončeny v r. 1960. Vzhledem k nevhodné skladbě bytů v domě č.p. 1477 byl tento dům v r. 1961 změněn na dnešní dům č.p. 1527. Další družstevní byty byly stavěny a postupně dokončovány v ulici Okružní. V r. 1962 byla zahájena první etapa panelové výstavby domů typu G 57, každý o 31 bytech. Šlo o novou technologii výstavby s byty již moderně vybavenými ústředním vytápěním a plynem. V r. 1965 byl dokončen jako experimentální stavba i výškový dům č.p. 1571. Zde je nutno připomenout, že suterén tohoto domu byl vybudován již před zahájením panelové výstavby a sloužil po celou dobu k výrobě panelů, ze kterých byly postaveny všechny domy typu G 57. Postavením výškového domu byla dokončena I. etapa panelové výstavby sídliště a na několik let tím byla přerušena v našem městě dodavatelská družstevní bytová výstavba.

Neuspokojená bytová potřeba členů, zájem dalších občanů o získání družstevního bytu, potřeba stabilizace pracovních sil, byla hybnou pákou zahájení svépomocné formy družstevní bytové výstavby. Iniciátorem svépomocné výstavby bylo SBD pracovníků Přesného strojírenství. V r. 1965 byla zahájena výstavba v prostoru Na Lapači. Postupně zde bylo postaveno pět domů s 68 převážně třípokojovými byty. V rámci SBD občanů v Uh. Brodě byl v letech 1966 až 1967 postaven svépomocí družstevní dům o 4 b.j. v ul. Pořádí pro pracovníky n.p. Silnice. Svépomocnou družstevní bytovou výstavbu provádělo na území našeho města také SBD pracovníků OSP, které postavilo v r. 1969 jeden dům s 18 byty v ul. Prim. Hájka a později 6-ti bytovku v ul. Šumická.

Velký rozmach družstevní bytové výstavby započal v r. 1969, kdy byla na území našeho města obnovena dodavatelská bytová výstavby. V souladu s asanačním plánem byla zahájena přestavba historické části města tzv. Židovny. První dům byl předán do užívání v r. 1970. Současně bylo v r. 1969 započato s přípravou území pro stavbu II. etapy obytného souboru sídliště Pod Vinohrady. Stavba tohoto obytného souboru představuje v historii družstva zatím největší soustředěnou bytovou výstavbu.

Kromě dodavatelské bytové výstavby na uvedených sídlištích se v letech 1971 až 1976 svépomocí stavělo sídliště družstevních rodinných domků Na Výsluní. Ve třech etapách zde bylo postaveno 79 družstevních rodinných domků se 117 byty. Mimo vlastní bytovou výstavbu se podíleli členové družstva na budování příslušných inženýrských sítí a objektů základního technické vybavení.

Je nutno se také zmínit o stabilizační družstevní bytové výstavbě pro pracovníky zemědělského odvětví, která byla zajišťována prostřednictvím Okresního výstavbového bytového družstva Uh. Hradiště. Celkem bylo v této formě výstavby postaveno na území Uh. Brodu 8 obytných domů s 41 byty. Jde o domy postavené v ul. Nivnická, Rolnická, Na Dlouhých, Malá, Hradišťská a v místní části Újezdec.

Dne 30.6.1975 dochází ke sloučení výše zmíněných tří bytových družstev pod Stavební bytové družstvo občanů, které 1.12.1975 mění svůj název na PANORAMA, stavební bytové družstvo, se sídlem v Uh. Brodě, ul. Luhanova 1823. Předsedou družstva byl Ing. Milan Šlahůnek.
V r. 1976 dochází k volbě nového předsedy pana Pavla Kopeckého, Ing. Šlahůnek vykonával funkci člena představenstva a ředitele družstva. Ve stejném roce byla uzavřena dohoda o převodu členství uživatelů družstevních bytů s bytovým družstvem Hradišťan. Jednalo se přibližně o 140 bytů v bytových domech v okolních obcích Bánov, Suchá Loz, Horní Němčí, Dolní Němčí, Újezdec u Luh., Slavkov, Šumice, Nivnice, Vlčnov, ale i v Uh. Brodě.
Na výroční schůzi družstva v r. 1977 byl zvolen předsedou družstva pan František Plhoň.
K dalšímu sloučení se stavebním bytovým družstvem Krystal ve Květné, které vlastnilo 50 bytů, došlo dne 1.1.1978
Dalším v řadě předsedů byl od prosince 1982 Ing. Stanislav Janečka. V příštím roce změnilo družstvo své sídlo z ul. Luhanova č.p.1823 do domu v ulici Moravská č.p. 550, který zakoupilo v r. 1979.

V r. 1987 až 1993 se družstvo podílelo také na dostavbě zdravotního střediska v Uherském Brodě, kdy v březnu 1987 byla rozšířena jeho činnost o výkon funkce vyššího dodavatele při výstavbě ZS – stavba III – v Uh. Brodě.
Družstevní bytová výstavba ke konci 90. let pokračovala ve městě již pomaleji. Jednalo se o budování samostatných domů, kdy v r. 1987 byl postaven bytový dům na ul. Bří Lužů č.p. 2192, dokončena 20-ti bytovka na Močidlech č.p. 2162, které byly společně s bytovými domy na ul. Vlčnovské č.p. 1936, 1937 převedeny ze SLOVÁCKA SBD Uh. Hradiště v roce 1991. V roce 1989 byly předány stabilizační družstevní byty v domě č.p. 1938 pro pracovníky OSP Uh. Hradiště a ve Strání bytový dům pro 40 nájemníků č.p. 208.

V letech 1987 bylo započato s výstavbou nového střediska správy a údržby družstva na ul. Horní Valy 2074, které bylo budováno ve třech etapách. V první etapě byly postaveny dílny a skladové prostory, ve druhé nynější správní budova družstva a ve třetí etapě dokončeny garáže a další dílenské prostory. Změna sídla družstva byla zapsána do podnikového rejstříku v měsíci srpnu 1990. Stavba jako celek byla dokončena v r. 1993.

Akcí většího rázu byla výstavba panelového sídliště Olšava, kde v letech 1990 až 1991 vyrostlo pět osmipodlažních družstevních výškových domů, celkem o 230 bytových jednotkách. Jednalo se o družstevní stabilizační výstavbu pro pracovníky podniků Slováckých strojíren, Přesného strojírenství a dalších podniků. Byla to poslední panelová družstevní výstavba ve městě.

Předseda družstva Ing. Janečka setrval ve své funkci až do r. 1990, kdy byl zvolen předsedou JUDr. Miroslav Vorlíček.
V dubnu 1991 se stal jeho nástupcem Ing. Vladimír Vaculík, který funkci předsedy družstva a předsedy představenstva vykonával do 18.6.2018.

V roce 2010 uplynulo 50 let od vzniku obchodní firmy „PANORAMA, stavební bytové družstvo“, zapsané v obchodním rejstříku dne 15. 4. 1960.

Předsedou družstva a představenstva byl od 18.6.2018 do srpna 2022 pan Ing. Otakar Mahdal, MBA.

Na zasedání schůze představenstva v srpnu 2022 byla do této funkce zvolena paní Ing. Dana Macková.

Zatím poslední větší družstevní bytová výstavba byla dokončena v roce 1993, kdy bylo předáno do užívání 72 b.j. v lokalitě Neradice a 8 bytovka v ul. Hradišťská. Jednalo se o cihlovou výstavbu, částečně dodavatelskou a svépomocnou, která byla započata v roce 1989.

Vzhledem k velkým finančním nárokům na bytovou výstavbu se v současné době budování nových bytových domů nerealizuje. V současnosti probíhající výstavbou bytů je svépomocné budování bytů v půdních prostorách domů. V rámci privatizace bytového fondu však naše družstvo získalo odkoupením již postavené bytové domy, a to v r. 1997 od Pivovaru Janáček Uh. Brod desetibytovku na ul. Rybářská č.p. 2145, v roce 1998 od podniku Crystalex, a.s. Nový Bor, sklárny Květná 30 bytů ve dvou bytových domech, v témže roce od České zbrojovky, a.s. Uh. Brod dům č.p. 1801 na ul. Šaripova o 48 b.j. a v následujícím roce od Slováckých strojíren, a.s. Uh. Brod bývalé svobodárny v ul. Na Dlouhých o 48 jednopokojových bytech.

Nyní je hlavním předmětem činnosti bytového družstva nejen správa vlastního bytového a nebytového fondu, ale i bytového fondu vlastníků bytů, převody družstevních bytů do osobního vlastnictví členů-nájemců. Od r. 1997 do dnešního dne bylo převedeno celkem 1200 bytů, další žádosti se průběžně vyřizují. V r. 1999 převzalo družstvo správu zprivatizovaných bytových domů, a to v Dolním Němčí 10 bytů a v Uh. Brodě dům o 4 b.j. Dále se klienty bytového družstva stali obyvatelé bytových domů v obci Strání-Květné, kde se družstvo zabývá správou bytových domů po jejich prodejích Obcí Strání jde celkem o 6 bytových domů o 21 bytech, dále v Uh.Brodě v lokalitě Babí Louka, kde družstvo spravuje 57 bytů, 9 garáží a 42 odstavných stání pro vozidla. Klienty družstva stali vlastníci bytového domu na ulici Sv. Čecha – bývalý objekt Stavoprojekty, kde je 12 bytů a 5 nebytových jednotek. Dalšími klienty jsou obyvatelé 6-ti bytovky v Záhorovicích po bytovém družstvu Agrobyt Záhorovice. Ve Vlčnově se staly klienty dva bytové domy s celkem 12 ti byty. Celkem tedy družstvo v současné době spravuje 2.880 jednotek – tj. bytů a garáží v celkem 167 objektech. Družstvo však i o spravované domy přišlo. Příčinu lze nalézt v záměru jedinců docílit vlastního vlivu na ostatní obyvatele domu, kteří ve snaze získat větší vliv a s tím mnohdy spojenou i finanční stránkou zmanipulují ostatní obyvatele domu, kteří se s nimi nechtějí přít a prověřovat lživá tvrzení jedinců. Bojovat proti tomuto jevu není nic jednoduchého a levného. Lidé časem prozří, ale již jim hrdost nedá, aby se opětovně stali klienty družstva.

Vzhledem k tomu, že nejstarší družstevní bytové domy dosahují již stáří 50-ti let, zabývá se družstvo především od roku 2005 údržbou, rekonstrukcemi, opravami a modernizací stávajícího bytového fondu, spočívající ve výměnách výplní otvorů, výstavbou dvouplášťových střech, výměnou závěsných balkonů za železobetonové lodžie, zateplením obvodových plášťů domu, úpravou tepelných zdrojů tj. jak kotelen tak výměníkových stanic. K této činnosti, pokud to jen jde družstvo využívá i podpůrné programy vyhlašované státem jako byly programy Panel, Nový Panel a Zelená dotacím.

V roce 2001 družstvo založilo i svou dceřinou společnost Panoramu Teplo a Servis nemovitostí s.r.o., jejíž jediným vlastníkem je Panorama, SBD a členy statutárního orgánu jsou členové představenstva družstva. Úkolem společnosti bylo vyjasnit a optimalizovat náklady na výrobu tepla a teplé užitkové vody v domech, které mají vlastní domovní kotelnu. Péče o teplené zdroje je specifickou činností a na nákladech za tuto činnost se do vytvoření samostatné společnosti podíleli i obyvatelé domů, které nakupovaly teplo a teplou vodu od dodavatele Regio UB, s.r.o., a v ceně tepla již tyto náklady hradili. Na druhou stranu, daňový rozdíl v ceně tepla a nákupech energií a servisu kotelen představoval pro uživatele bytů finanční zvýhodnění v takové výši, že se činnost společnosti Panorama Teplo a Servis nemovitostí s.r.o. členům a klientům družstva vyplatí.

Činnost spojená s bydlením je nekonečná, neboť potřeba bydlet je základní potřebou lidí. Z této potřeby vzniká smysl činnosti bytového družstevnictví a přestože lze spatřovat ve společnosti hlasy volající po jeho zániku, vírou ve zdravý selský rozum můžeme tvrdit, že bytové družstevnictví bude trvat i nadále.


[VV], [VB]