Na základě seznámení se se zněním některých smluv o správě, kterými nabízejí své služby jiné firmy zabývající se správou domů, sdělujeme všem našim klientům, že naše služby se liší od nabídek jiných správců v tom, že máme k dispozici pracovníky na veškerou činnost spojenou se správou domu, kteří potřebné úkony provádějí v rámci příspěvku na správu domu. Pouze speciální úkony mohou být účtovány nad rámec činnosti spojené se správou.

Měli jsme možnost se seznámit se smlouvou, která v rámci pravidelného měsíčního poplatku řešila pouze vedení účetnictví a administrativní evidenci. Ve smlouvě jsou sice vyjmenovány veškeré činnosti, které je správce schopen vykonávat, není v nich však řešeno, zda jsou to úkony v rámci placeného pravidelného měsíčního příspěvku na správu. Naopak se ve smlouvě o správě společenství zavazuje uhradit správci náklady, které mu při jeho činnosti vzniknout. Z toho vyplývá, že práce kromě účetnictví jsou veškeré další činnosti, které zprostředkovává prostřednictvím jiných subjektů a najmutí těchto subjektů je povinno společenství uhradit a to i v případě, kdy dojde ke zmaření činnosti správce. Dále správce zajišťuje pojištění domu, ale tak, že nevyužívá výhodného hromadného pojištění, ale naopak získává provizi ze zprostředkování pojištění.

Náklady na bankovní poplatky, SIPO, vymáhání dluhů, uzavírání dohod o splátkách s dlužníky, ale i úkony ve vztahu k insolvenčním řízením, dále výjezdy techniků na havarijní události, řešení provádění oprav, jednání se zhotovitelskými firmami atd., jsou u nás hrazeny v rámci pravidelného příspěvku na správu a klienti nemusejí mít obavu z toho, jak velké další náklady při zajišťování činností my jako správci budeme účtovat. Dále na rozdíl od jiných malých správců nabízíme klientům vedení evidence přístupné prostřednictvím internetu, kde je možné sledovat hospodaření domu, ale i platby a dluhy jednotlivých uživatelů bytů.

Dále nabízíme kompletní provozování domovních kotelen včetně levnější dodávky plynu a elektrické energie na základě nákupu velkého objemu.

Při výběru osoby správce by mělo společenství zvážit, zda správce skutečně dokáže převzít odpovědnost za svou činnost, kterou pro společenství vykonává, nebo zda jde o osobu správce, která jen správu administruje a veškerá odpovědnost spočívá na statutárních zástupcích společenství – předsedy nebo výboru společenství. A funkcionáři společenství by si měli uvědomovat, že mají povinnosti jako podnikatelé při řízení firmy (bezpečnost osob, požární ochrana, účetnictví a daně, mzdová agenda, právní a technické záležitosti).

Z čeho vyplývá rozdíl v činnosti družstva jako správce a jiných správců? Bytové družstvo pronajímá svým členům byty nebo nebytové prostory a musí tak být schopno naplňovat veškeré zákonné povinnosti pronajímatele. Správcovské firmy, které nevlastní žádné objekty a nepronajímají vlastní prostory tyto povinnosti nemají a svou činnost vykonávají pouze v rozsahu, který si se společenstvím dohodnou. Nemají-li funkcionáři o svých povinnostech povědomost, neobjednají si tuto činnost, případně nevědí, jak má být naplňována. Správci správu vykonávají na základě rozhodnutí společenství a nenesou žádnou odpovědnost za chybná rozhodnutí orgánů společenství.

Loading