• ...

  Družstva a družstevnictví

  V každém období vývoje lidstva se sdružovali jedinci do sdružení, která jim společně zaručovala větší prospěch, než člověku samotnému. Může jít například o spojení řemeslníků nebo zemědělců za účelem nákupu výrobních prostředků a prodeje výrobků – výrobní a zemědělská družstva.
  Historie družstevnicví na našem území sahá až do roku 1847 – viz stránky Družstevní asociace ČR. Za výrobní družstva v Uherském Brodě je nutno především jmenovat Lidovou tvorbu. Tento družstevní podnik, původně zaměřený na ruční výrobu krojovaných panenek, vznikl v Uherském Brodě roku 1936. V 50. letech  byla postavena třípatrová budova na Vazové a firma existuje dodnes – viz odkazy zde a tady.

  Aktuálně je v § 552 Zákona o obchodních korporacích definováno družstvo jako „společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání“.

  Pro družstva je kromě různorodého členstva charakteristické především pravidlo „jeden člen – jeden hlas“, což platí i pro volené orgány družstva. Z demokratického způsobu rozhodování vyplývá nutnost vzájemné komunikace a vyjednávání k dosažení dohody přijatelné pro všechny strany místo autoritativního či manažerského způsobu řízení.

  Viz slovníkové heslo „Konsenzus“

 • 1959

  ZAČÁTKY BYTOVÉHO DRUŽSTEVNICTVÍ

  Dne 12. května 1959 schválilo Národní shromáždění ČSR zákon č. 27/1959 Sb. o družstevní bytové výstavbě formou stavebních bytových družstev. Vydaný zákon vytvořil předpoklady k rozvoji nové bytové výstavby. Začala se vytvářet družstva zaměstnanců podniků a také družstva občanů.

  Prvopočátky bytového družstevnictví v našem městě sahají až do r. 1959, kdy dne 20.10.1959 vzniklo na ustavující schůzi Stavební bytové družstvo Závodů Říjnové revoluce, národní podnik Vsetín, závod 5 – Uh. Brod. Ke vzniku tohoto družstva udělila dne 12.12.1959 souhlas rada okresního národního výboru v Uh. Brodě.
  V prosinci 1966, z důvodu změny názvu podniku, se název družstva mění na Stavební bytové družstvo pracovníků národního podniku Přesné strojírenství Uh. Brod.

  Stavební bytové družstvo Slováckých strojíren bylo založeno dne 24.11.1959, jeho prvním předsedou byl pan Ferdinand Vyoral a poté pan Václav Strnad.

  Počátek družstevní bytové výstavby byl poznamenán nedůvěrou občanů k této formě výstavby. Počet členů jednotlivých družstev byl velmi malý a obtížně se dařilo obsazovat byty přidělené do družstevní výstavby. Družstva se potýkala s finančními problémy. Pro malý zájem nebylo možno vždy zajistit včasné složení členských podílů, což znemožňovalo financování staveb a poskytnutí státního příspěvku. Teprve s dalším rozvojem družstevní bytové výstavby, zejména po zahájení první etapy panelové výstavby dnešního sídliště Pod Vinohrady)* se situace obrátila. Zájem občanů o řešení bytového problému formou družstevní výstavby začal vzrůstat tak, že nebylo již možno všechny členy uspokojit a prakticky od r. 1964 počet členů, jimž nebyl přidělen družstevní byt neustále narůstal.

  Se stavbou prvního družstevního domu v našem městě bylo započato v r. 1959, kdy ze státní bytové výstavby byly do družstevní převedeny dva rozestavěné bytové domy, a to každý s 18 b.j. Jde o domy v dnešní ulici U Plynárny č.p. 1477 a 1478, které byly dokončeny v r. 1960. Vzhledem k nevhodné skladbě bytů v domě č.p. 1477 byl tento dům v r. 1961 směněn za dnešní dům č.p. 1527. Další družstevní byty byly stavěny a postupně dokončovány v ulici Okružní. V r. 1962 byla zahájena první etapa panelové výstavby domů typu G 57, každý o 31 bytech. Šlo o novou technologii výstavby s byty již moderně vybavenými ústředním vytápěním a plynem. V r. 1965 byl dokončen jako experimentální stavba i výškový dům č.p. 1571. Zde je nutno připomenout, že suterén tohoto domu byl vybudován již před zahájením panelové výstavby a sloužil po celou dobu k výrobě panelů, ze kterých byly postaveny všechny domy typu G 57. Postavením výškového domu byla dokončena I. etapa panelové výstavby sídliště a na několik let tím byla přerušena v našem městě dodavatelská družstevní bytová výstavba.

  )* Fotogalerie Sídliště Pod Vinohrady viz zde

 • 1960

  STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO OBČANŮ V UH. BRODĚ (později "PANORAMA")

  Na ustavující schůzi dne 27.2.1960 bylo založeno „Stavební bytové družstvo občanů v Uh. Brodě“ (souhlas rady ONV v Uh. Brodě byl udělen dne 30.3.1960, zápis do podnikového rejstříku dne 15.4.1960 pod spisovou značkou DrXXXV 65, vedenou u Krajského soudu v Brně.

  Jak stojí v úvodu stanov „…ve stavebním bytovém družstvu se dobrovolně sdružili pracující, aby si především společnými prostředky a společnou prací opatřovali byty, s nimi hospodařili a tím napomáhali ke zvyšování životní úrovně svých členů a k všeobecnému růstu bytové kultury.“

  Hlavní činností družstva byla bytová výstavba a údržba družstevního domovního majetku.
  Předsedou družstva byl zvolen pan Jan Turza, místopředsedou pan Oldřich Pulkrábek.
  Na postu předsednickém zasedl v r. 1965 pan Oldřich Pulkrábek a v r. 1966 Ing. Milan Šlahůnek.

 • 1965 - 1969

  ROZVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY

  Neuspokojená bytová potřeba členů, zájem dalších občanů o získání družstevního bytu, potřeba stabilizace pracovních sil, byla hybnou pákou zahájení svépomocné formy družstevní bytové výstavby.
  Iniciátorem svépomocné výstavby bylo SBD pracovníků Přesného strojírenství. V r. 1965 byla zahájena výstavba v prostoru Na Lapači. Postupně zde bylo postaveno pět domů s 68 převážně třípokojovými byty. V rámci SBD občanů v Uh. Brodě byl v letech 1966 až 1967 postaven svépomocí družstevní dům o 4 b.j. v ul. Pořádí pro pracovníky n.p. Silnice. Svépomocnou družstevní bytovou výstavbu provádělo na území našeho města také SBD pracovníků OSP, které postavilo v r. 1969 jeden dům s 18 byty v ul. Prim. Hájka a později 6-ti bytovku v ul. Šumická.

  Velký rozmach družstevní bytové výstavby započal v r. 1969, kdy byla na území našeho města obnovena dodavatelská bytová výstavba. V souladu s asanačním plánem byla zahájena přestavba historické části města tzv. Židovny. První dům byl předán do užívání v r. 1970. Současně bylo v r. 1969 započato s přípravou území pro stavbu II. etapy obytného souboru sídliště Pod Vinohrady. Stavba tohoto obytného souboru představuje v historii družstva zatím největší soustředěnou bytovou výstavbu.

  Kromě dodavatelské bytové výstavby na uvedených sídlištích se v letech 1971 až 1976 svépomocí stavělo sídliště družstevních rodinných domků Na Výsluní. Ve třech etapách zde bylo postaveno 79 družstevních rodinných domků se 117 byty. Mimo vlastní bytovou výstavbu se podíleli členové družstva na budování příslušných inženýrských sítí a objektů základního technické vybavení.

  Je nutno se také zmínit o stabilizační družstevní bytové výstavbě pro pracovníky zemědělského odvětví, která byla zajišťována prostřednictvím Okresního výstavbového bytového družstva Uh. Hradiště. Celkem bylo v této formě výstavby postaveno na území Uh. Brodu 8 obytných domů s 41 byty. Jde o domy postavené v ul. Nivnická, Rolnická, Na Dlouhých, Malá, Hradišťská a v místní části Újezdec.

 • 1975

   

  SLOUČENÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV (název "PANORAMA, stavební bytové družstvo")

  Dne 30.6.1975 dochází ke sloučení výše zmíněných tří bytových družstev:

  • Stavební bytové družstvo pracovníků národního podniku Přesné strojírenství Uh. Brod,
  • Stavební bytové družstvo Slováckých strojíren,
  • Stavební bytové družstvo občanů v Uh. Brodě.

  pod jednotnou firmu „Stavební bytové družstvo občanů“.

  Iniciátorem vzniku tohoto bytového družstva byl pan Antonín Jančář, prvním předsedou byl zvolen pan František Němec.

  „Stavební bytové družstvo občanů“ od data 1.12.1975 mění svůj název na PANORAMA, stavební bytové družstvo, se sídlem v Uh. Brodě, ul. Luhanova 1823. Předsedou družstva byl pan Ing. Milan Šlahůnek.

 • 1976 - 1993

  ROZVOJ SBD PANORAMA

  V r. 1976 dochází k volbě nového předsedy pana Pavla Kopeckého, Ing. Šlahůnek vykonával funkci člena představenstva a ředitele družstva. Ve stejném roce byla uzavřena dohoda o převodu členství uživatelů družstevních bytů s bytovým družstvem Hradišťan. Jednalo se přibližně o 140 bytů v bytových domech v okolních obcích Bánov, Suchá Loz, Horní Němčí, Dolní Němčí, Újezdec u Luh., Slavkov, Šumice, Nivnice, Vlčnov, ale i v Uh. Brodě.

  Na výroční schůzi družstva v r. 1977 byl zvolen předsedou družstva pan František Plhoň.
  K dalšímu sloučení se stavebním bytovým družstvem Krystal ve Květné, které vlastnilo 50 bytů, došlo dne 1.1.1978
  Dalším v řadě předsedů byl od prosince 1982 Ing. Stanislav Janečka. V příštím roce změnilo družstvo své sídlo z ul. Luhanova č.p.1823 do domu v ulici Moravská č.p. 550, který zakoupilo v r. 1979.

  V r. 1987 až 1993 se družstvo podílelo také na dostavbě zdravotního střediska v Uherském Brodě, kdy v březnu 1987 byla rozšířena jeho činnost o výkon funkce vyššího dodavatele při výstavbě ZS – stavba III – v Uh. Brodě.
  Družstevní bytová výstavba ke konci 90. let pokračovala ve městě již pomaleji.
  Jednalo se o budování samostatných domů, kdy v r. 1987 byl postaven bytový dům na ul. Bří Lužů č.p. 2192, dokončena 20-ti bytovka na Močidlech č.p. 2162, které byly společně s bytovými domy na ul. Vlčnovské č.p. 1936, 1937 převedeny z družstva SLOVÁCKO SBD Uh. Hradiště v roce 1991.

  1982-1984
  Dodavatelskou metodou pokračovala 2. etapa výstavby Sídliště Střed nad ulicí Tkalcovskou na místě bývalé židovské čtvrti: 4 panelové domy v soustavě T06B-KDU č.p. 2154 až 2157 na ulici Soukenická a dodatečně do územního plánu vložený dům č.p. 2158 na ulici U Fortny. K souboru náleží plynová kotelna č.p. 2159.

  V roce 1989 byly předány stabilizační družstevní byty v domě č.p. 1938 pro pracovníky OSP Uh. Hradiště a ve Strání bytový dům pro 40 nájemníků č.p. 208.

  V roce 1987 bylo započato s výstavbou nového střediska správy a údržby družstva na ul. Horní Valy 2074, které bylo budováno ve třech etapách. V první etapě byly postaveny dílny a skladové prostory, ve druhé nynější správní budova družstva a ve třetí etapě dokončeny garáže a další dílenské prostory. Změna sídla družstva byla zapsána do podnikového rejstříku v měsíci srpnu 1990. Stavba jako celek byla dokončena v r. 1993.

  1990-1991
  Akcí většího rázu byla výstavba panelového sídliště Olšava, kde v letech 1990 až 1991 vyrostlo pět osmipodlažních družstevních výškových domů, celkem o 230 bytových jednotkách.
  Jednalo se o družstevní stabilizační výstavbu pro pracovníky podniků Slováckých strojíren, Přesného strojírenství a dalších podniků. Byla to poslední panelová družstevní výstavba ve městě.

  Předseda družstva Ing. Janečka setrval ve své funkci až do r. 1990, kdy byl zvolen předsedou JUDr. Miroslav Vorlíček.

  V dubnu 1991 se stal jeho nástupcem Ing. Vladimír Vaculík, který funkci předsedy družstva a předsedy představenstva vykonával do 18.6.2018.

  1993
  Zatím poslední větší družstevní bytová výstavba byla dokončena v roce 1993, kdy bylo předáno do užívání 72 b.j. v lokalitě Neradice a 8 bytovka v ul. Hradišťská. Jednalo se o cihlovou výstavbu, částečně dodavatelskou a svépomocnou, která byla započata v roce 1989.

 • 1989

  SAMETOVÁ REVOLUCE - ZMĚNA SPOLEČENSKÉHO SYSTÉMU

  Po nástupu nové kapitalistické společnosti začalo být nahlíženo na všechny formy družstevního vlastnicví (včetně bytového družstevnictví) jako na relikt doby socialismu.
  Preferováno je soukromé vlastnictví a dům / byt v soukromém / osobním vlastnictví jsou většinovou společností považovány za hodnotnější, než tatáž nemovitost ve vlastnictví družstevním.

  Není to pravda – družstva (zejména pak výrobní družstva) jsou v okolní Evropě i za oceánem běžnou formou podnikání. Družstevnictví je součástí konceptu participativní ekonomiky, která usiluje o snižování příjmových a majetkových nerovností ve společnosti prostřednictvím zvyšování podílové a ekonomické demokracie.

  V roce 1992 vyšel zákon č. 42/1992 Sb. (Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech), kde je v §24 uvedeno: Členové bytových družstev, kteří jsou nájemci bytů a nebytových prostor, mohou do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona (28.01.1992) vyzvat bytové družstvo k uzavření smlouvy, kterou na ně družstvo bezplatně převede vlastnictví k bytu a nebytovému prostoru. Uplynutím této lhůty toto právo zaniká. )*

  )* Některá družstva – také SBD Panorama – převáděly byty i po uplynutí této lhůty.

  Tímto zákonem stát zabil dvě mouchy jednou ranou:
  1) radikálně se snížil počet družstevníků
  2) vznikla nesourodá sdružení vlastníků a družstevníků s protikladnými zájmy.

  Družstevníci totiž jednají vždy s ohledem na prospěch družstva jako celku, zatímco každý vlastník usiluje pouze o svůj vlastní zisk a to i proti zájmům ostatních.

  Soužití vlastníků a družstevníků je upraveno občanským zákoníkem (Zákon č. 89/2012 Sb. – NOZ), který stanoví povinnost vzniku společenství vlastníků jednotek (SVJ):
  § 1198
  (1) Nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek v domě, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků.
  (2) Do veřejného seznamu se nezapíše vlastnické právo k jednotce převáděné dalšímu vlastníku, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků.
  § 1199
  Je-li v domě méně než pět jednotek, může být společenství vlastníků založeno, pokud s tím souhlasí všichni vlastníci jednotek.

  Zákonný rámec pro činnost bytových družstev je dán Zákonem č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních společnostech a družstvech – zákon o obchodních korporacích).

  Za oceánem (v USA a Kanadě) existují kondominia / condominium, což je společenství individuálních vlastníků obytných jednotek, kteří zároveň společně vlastní nebytové a obslužné prostory.

 • 1990 - ...

  ÚTLUM BYTOVÉ VÝSTAVBY

  Stát podporuje výstavbu nových bytů jen velmi málo a družstevní byty ještě méně. Stavba nových bytových domů je plně v rukou podnikatelů / developerů, kteří mají zájem na maximálním zisku ze svého podnikání. Nové byty tedy přibývají především ve velkých městech, kde je může podnikatel prodat za vyšší cenu.

  Vzhledem k velkým finančním nárokům na bytovou výstavbu se v současné době budování nových družstevních bytových domů nerealizuje, vyjma svépomocného budování bytů v půdních prostorách domů.

  Nyní je hlavním předmětem činnosti bytového družstva správa vlastního bytového a nebytového fondu a bytového fondu vlastníků bytů, převody družstevních bytů do osobního vlastnictví členů-nájemců. Od r. 1997 do dnešního dne bylo převedeno celkem 1200 bytů, další žádosti se průběžně vyřizují.

  Družstvo však i o spravované domy přišlo. Příčinu lze nalézt v záměru jedinců docílit vlastního vlivu na ostatní obyvatele domu, kteří ve snaze získat větší vliv a s tím mnohdy spojenou i finanční stránkou zmanipulují ostatní obyvatele domu, kteří se s nimi nechtějí přít a prověřovat lživá tvrzení jedinců. Bojovat proti tomuto jevu není nic jednoduchého a levného. Lidé časem prozří, ale již jim hrdost nedá, aby se opětovně stali klienty družstva.

  Vzhledem k tomu, že nejstarší družstevní bytové domy dosahují již stáří více nrž 50-ti let, zabývá se družstvo především od roku 2005 údržbou, rekonstrukcemi, opravami a modernizací stávajícího bytového fondu, spočívající ve výměnách výplní otvorů, výstavbou dvouplášťových střech, výměnou závěsných balkonů za železobetonové lodžie, zateplením obvodových plášťů domu, úpravou tepelných zdrojů tj. jak kotelen tak výměníkových stanic. K této činnosti, pokud to jen jde družstvo využívá i podpůrné programy vyhlašované státem jako byly programy Panel, Nový Panel a Zelená dotacím.

  Činnost spojená s bydlením je nekonečná, neboť potřeba bydlet je základní potřebou lidí. Z této potřeby vzniká smysl činnosti bytového družstevnictví a přestože lze spatřovat ve společnosti hlasy volající po jeho zániku, vírou ve zdravý selský rozum můžeme tvrdit, že bytové družstevnictví bude trvat i nadále.

 • 1997 - 2000

  ROZVOJ SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU

  V rámci privatizace bytového fondu však naše družstvo získalo odkoupením již postavené bytové domy, a to v r. 1997 od Pivovaru Janáček Uh. Brod desetibytovku na ul. Rybářská č.p. 2145, v roce 1998 od podniku Crystalex, a.s. Nový Bor, sklárny Květná 30 bytů ve dvou bytových domech, v témže roce od České zbrojovky, a.s. Uh. Brod dům č.p. 1801 na ul. Šaripova o 48 b.j. a v následujícím roce od Slováckých strojíren, a.s. Uh. Brod bývalé svobodárny v ul. Na Dlouhých o 48 jednopokojových bytech.

  V r. 1999 převzalo družstvo správu zprivatizovaných bytových domů, a to v Dolním Němčí 10 bytů a v Uh. Brodě dům o 4 b.j. Dále se klienty bytového družstva stali obyvatelé bytových domů v obci Strání-Květné, kde se družstvo zabývá správou bytových domů po jejich prodejích Obcí Strání jde celkem o 6 bytových domů o 21 bytech, dále v Uh.Brodě v lokalitě Babí Louka, kde družstvo spravuje 57 bytů, 9 garáží a 42 odstavných stání pro vozidla. Klienty družstva stali vlastníci bytového domu na ulici Sv. Čecha – bývalý objekt Stavoprojekty, kde je 12 bytů a 5 nebytových jednotek. Dalšími klienty jsou obyvatelé 6-ti bytovky v Záhorovicích po bytovém družstvu Agrobyt Záhorovice. Ve Vlčnově se staly klienty dva bytové domy s celkem 12 ti byty.
  Ke konci roku 2006 družstvo spravovalo 2 721 jednotek (bytů a garáží) ve více než 160 objektech.

 • 2001

  Panorama Teplo a Servis nemovitostí

  V roce 2001 družstvo založilo i svou dceřinnou společnost Panoramu Teplo a Servis nemovitostí s.r.o., jejíž jediným vlastníkem je Panorama, SBD a členy statutárního orgánu jsou členové představenstva družstva.
  Úkolem společnosti bylo vyjasnit a optimalizovat náklady na výrobu tepla a teplé užitkové vody v domech, které mají vlastní domovní kotelnu. Péče o tepelné zdroje je specifickou činností a na nákladech za tuto činnost se do vytvoření samostatné společnosti podíleli i obyvatelé domů, které nakupovaly teplo a teplou vodu od dodavatele Regio UB, s.r.o., a v ceně tepla již tyto náklady hradili.
  Na druhou stranu daňový rozdíl v ceně tepla a nákupech energií a servisu kotelen představuje pro uživatele bytů finanční zvýhodnění v takové výši, že se činnost společnosti Panorama Teplo a Servis nemovitostí s.r.o. členům a klientům družstva vyplatí.

 • 2010

  50. výročí

  V roce 2010 uplynulo 50 let od vzniku obchodní firmy „PANORAMA, stavební bytové družstvo“, zapsané v obchodním rejstříku dne 15. 4. 1960.
  Fotografie ze shromáždění delegátů, konaného dne 22. 11. 2010 ve velkém sále Dmu kultury v Uherském Brodě si můžete prohlédnout zde v galerii:

 • 2018

  Změna předsedy SBD

  Rozhodnutím představenstva ze dne 16.4.2018 byl odvolán Ing. Vladimír Vaculík z funkce předsedy představenstva a předsedy družstva PANORAMA.
  Pan Ing. Vladimír Vaculík funkci předsedy družstva a předsedy představenstva vykonával od roku dubna 1991 do 18.6.2018, to jest 27 let a stal se nejdéle sloužícím předsedou v historii družstva.
  Tuto rekordní délku funkčního období již sotva v SBD Panorama někdo překoná.
  Předsedou družstva a představenstva byl od 18.6.2018 zvolen pan Ing. Otakar Mahdal, MBA, který již dříve pracoval v SBD Panorama jako vedoucí ekonomického úseku.

 • 2018 - 2021

  Zlepšení ekonomiky družstva

  V letech před rokem 2018 hospodaření SBD Panorama čelilo dvěma vleklým problémům:

  1. Stagnace počtu bytů ve správě (hlavní zdroj příjmu družstva). Až do roku 2017 se celkový počet spravovaných bytů pohyboval okolo 2 750 bytových jednotek (b.j.), přičemž počet těch družstevních trvale klesá na úkor bytů v osobním vlastnictví.
   V roce 2013 se počty bytů srovnaly – v osobním i družstevním vlastnictví bylo shodně po 1373 b.j.
  2. Poměrně vysokému počtu dlužníků, kteří nespláceli včas dlužné částky.
   V roce 2018 činily pohledávky celkem 45 020 [tisíc Kč], z toho po splatnosti více než 30 dnů 755 000 Kč.

  Jubilejní rok 2020 (60. výročí vzniku SBD Panorama)
  V tomto roce se družstvo ocitlo uprostřed epidemie onemocnění COVID-19.
  Byl omezen pohyb osob a řada firem, provozoven a podniků uzavřena – v provozu zůstaly jen ty nejnutnější. Pracovníci družstva vykonávali běžnou agendu on-line z domova (dobový termín „Home office“).
  Ve spolupráci s Hasičským a záchranným sborem (HZS) Zlínského kraje byla provedena dne 31.3.2020 desinfekce společných prostor bytových domů U Plynárny 1478; Obchodní 1566; Družstevní 1560, 1563; Šaripova 1806; Osvoboditelů 1806,1808; Revoluční 1813; Tkalcovská 815 a Olšava 2212.

  Do roku 2021 se podařilo díky úspěšným akvizicím v Luhačovicích, Zlíně a na sídlišti Neradice Uherský Brod navýšit počet bytů ve správě na celkem 2931 (z toho bylo 1925 v osobním vlastnictví a 1006 ve vlastnictví družstevním). Také dlouhodobé pohledávky klesly na 22 046 [tisíc Kč], z toho pohledávky po splatnosti více než 30 dnů na 200 000 Kč, což vše svědčí o dobré ekonomické kondici firmy.

  V oblasti investic bylo s využitím podpory fondů EU provedeno zateplení BD Nivnice 849 a realizace přístavby lodžii na bytovém domě sídliště Olšava č.p. 2214, 1544.
  U dodávek energií (plyn pro zdroje provozované společností Panorama Teplo a Servis nemovitostí a elektřina pro společné prostory bytových domů) byly vyjednány výhodné fixované ceny až do roku 2023.
  K drobným opravám, které však ve značné míře zlepšují obraz družstva na veřejnosti, můžeme započítat úpravy vnitřních prostor (výmalba, nový informační systém) a opravu fasády na ulici Horní Valy i stavební opravy ve dvorním traktu (přístupno z ulice Pořádí) budovy sídla SBD č.p. 2074.

 • 2022

  Změna předsedy SBD

  Na zasedání schůze představenstva 15.8.2022 ohlásil pan Ing. Otakar Mahdal, MBA. odstoupení z funkce předsedy představenstva a předsedy družstva, kterou vykonával po více než 4 léta. Nadále však zůstává členem představenstva.

  Do sdružené funkce přesedy družstva a představenstva byla zvolena jeho dlouholetá členka paní Ing. Dana Macková.


[VV] / [VB]

Loading