info

Obchodní podmínky (OP)

tvoří nedílnou součást každé smlouvy o dílo (SOD), uzavřené mezi společností PANORAMA (objednatelem nebo zástupcem objednatele na základě smlouvy o správě, popř. smlouvy o výkonu funkce) a zhotovitelem.
Slouží k vymezení vzájemných práv a povinností mezi smluvními stranami.

Ustanovení OP jsou závazná pro obě smluvní strany, pokud není v SoD sjednáno něco jiného, přičemž ustanovení SoD mají před OP přednost.

Obsah OP

Loading