Uzamykání vchodových dveří

Uzamykání vchodových dveří do bytových domů je nebezpečným počínáním z hlediska požárního úniku z domu a z hlediska poskytování lékařské pomoci, kdy se zavolaná lékařská pomoc nemůže dostat do domu, protože dveře nejdou otevřít domácím vrátným.

Dnes (4.1.2018, pozn. VB) jsem se od kolegů dozvěděl, že obdrželi od obyvatel několika bytových domů informaci, že na schůzích jsem souhlasil s tím, aby se vchodové dveře do bytových domů zamykaly. Je to z výše uvedených důvodů nesmysl.

Ing. Vladimír Vaculík

Ke kritériu požárního úniku z domu přidávám výklad od specialisty požárně-bezpečnostního řešení staveb pana Františka Pelce – viz jeho Zápisník z května 2018

„… direktiva EU  stanoví, abychom v našich technických normách měli deklarováno pro otvírání dveří na únikové trase významné bezpečnostní pravidlo:

Dveře na únikových cestách musí mít ve směru úniku kování, které umožní při vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již je uzávěr zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod.“

Kováním nemusí být jenom horizontální madlo (tlačítko vedle dveří rozhodně není kováním), ale také klika, která současně ovládá západku i závoru uzamčeného zámku.
Tato povinnost se vztahuje i na jiné druhy ohrožení, než je požár. Ruční otevření instalovaným kováním je nutné i v případě, pokud budou dveře čímkoliv blokovány  – to se vztahuje také na elektromechanické blokování východu s možností otevření výhradně při vzniku požáru.

Podle mezinárodních standardů při panikové situaci unikající osoby mohou jednat zcela iracionálně (tj. „zapomenout“ i na běžný způsob otevírání dveří), kdy jediným působícím parametrem je tlak čela fronty na dveřní křídlo (a tomu odpovídající mechanický způsob uvolnění ze zavřené polohy).
Současně se předpokládá, že kromě vzniku požáru může panikovou situaci způsobit celá řada jiných faktorů. Zejména zde patří jednání psychicky narušené osoby, teroristický čin, loupežné přepadení, vliv meteosituace, geotermální aktivita podloží, pád vnitřního vybavení prostoru, pád nebo náraz dopravního prostředku, průmyslová havárie v daném prostoru nebo v jeho okolí, únik těkavých látek a další vlivy.

Doplnil: Vojtěch Běhunčík

101 x celkem, 0 x tento týden

Rozhodnutí představenstva o odvolání z funkce předsedy představenstva a předsedy družstva

Rozhodnutím představenstva PANORAMY, stavebního bytového družstva, ze dne 16.4.2018,  byl odvolán Ing. Vladimír Vaculík z funkce předsedy představenstva a předsedy družstva PANORAMA, stavební bytové družstvo, se sídlem Uh. Brod, IČ 0050211, dnem 16.4.2018.

Představenstvo rozhodlo, že do doby zvolení nového předsedy představenstva a předsedy družstva, bude záležitosti ve vztahu k družstvu, příslušející dle stanov a obecně platných předpisů do výlučné kompetence předsedy, vykonávat představenstvo. Na písemných náležitostech, vyžadující podpis statutárního orgánu, bude dle obchodního rejstříku uveden místopředseda a člen představenstva podle pořadí stanoveného představenstvem.

Dále představenstvo pověřilo řízením družstva a koordinací činnosti jednotlivých úseků družstva do doby zvolení nového předsedy představenstva a předsedy družstva vedoucího technického úseku Ing. Rostislava Slintáka. Ostatním zaměstnancům družstva zůstává výkon práce dle jejich dosavadní pracovní náplně.

238 x celkem, 0 x tento týden

Osobní údaje podle nového nařízení EU

Vážení přátelé,

v souvislosti s přípravou na zpřísnění pravidel při zacházení s osobními údaji členů-nájemců a klientů, tedy vydávání potvrzení o bezdlužnosti, případně další potvrzení pro dispozice s družstevním podílem, nebo nakládáním s vlastnickým právem k jednotce, bude nutné, aby žadatelé o vydání těchto dokumentů byli přímo osoby, které dokumenty žádají, nebo se musí zastupující osoby prokázat zplnomocněním, které zůstane uloženo u kopií vydaných dokumentů včetně potvrzení o jejich převzetí, nebo doručení po zaslání poštou. Nové pravidla (GDPR) kladou důraz na administraci „kdy a komu bylo sděleno co“, „kdo a kdy si to převzal nebo bylo doručeno“. V případě osobního jednání bude nutné o obsahu poskytnutých informací, pokud se nebudou týkat, konkrétní osoby, které se informace týkají, učiněn protokol, který bude nutné evidovat a schraňovat.

Omlouvám se tak za to, že se doba vyřizování prodlouží z důvodu nalezení nejoptimálnějších postupů a odstranění prvotních zmatků, omlouvám se za zvýšení administrativní náročnost především v podobě tištěných papírů, které bude nutné archivovat s všemožnými podpisy. (Ze správní budovy budeme mít obrovský sklad papírů, nebo jednu velkou počítačovou budovu spotřebovávající mraky elektřiny pro uchovávání všech těch lejster v elektronické podobě).

Děkuji komisi Evropského parlamentu za „zvýšení“ produktivity práce a „snížení“ administrativní náročnosti a „snížení“ nákladů na administrativu. A vám všem za pochopení.

Ing. Vladimír Vaculík

74 x celkem, 0 x tento týden

Stavební úpravy a opravy bytů

Vážení přátelé,

to, co chci sdělit je věc, která se týká funkcionářů společenství vlastníků, případně osob vykonávajících správu domů, kde byly vymezeny jednotky.

Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. zavádí od 1.1.2018, mimo jiné, nový paragraf 184a Souhlas vlastníka a navazující řízení. Z tohoto vyplývá, že oproti dosavadní praxi k žádostem o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví dokládá souhlas vlastníků (4 jednotky), společenství, nebo správce (osoba mající majoritu v domě).

Tato změna přenáší odpovědnost ke stavebním úpravám bytů (jednotek) na společenství, které se bude muset umět poprat s tím, zda souhlas vydá či nikoliv.

V čem spatřuji prospěšnost nového paragrafu je to, že v současnosti, chtěl-li někdo provést např. zvětšení otvoru v nosné stěně mezi kuchyní a obývacím pokojem (nejčastější záležitost), musel mít souhlas ke stavebrnímu povolení od všech vlastníků jednotek, tedy všech spoluvlastníků, ikdyž tito vlastníci nebyli nijak stavebními úpravami dotčeni (mají byt v úplně jiném vchodě atd.). A získat vyjádření od osoby, která je sice vlastníkem bytu, ale současně v bytě nebydlí a je třeba dlouhodobě v zahraničí, vedlo k neřešitelným omezením, která vyústila k tomu, že se stavební úpravy dělaly nelegálně a bez schválení stavebním úřadem, ale také bez vědomí společenství, a tyto úpravy měly za následek praskání stěn nebo základů domů.

Jakožto stavební bytové družstvo máme ve svých řadách stavebně schopné pracovníky schopné posoudit vliv změn na dům. Horší je to v případě jiných správcovských organizací, které takové osoby nemají. Odpovědnost za vydaný souhlas ponesou funkcionáři společenství a bude na jejich bedrech, jak se s daným problémem vypořádají a zabrání vzniku následných škod, které neodborně vydaným souhlasem, mohou způsobit. Doporučuji obezřetnost a navázat spolupráci s odborně způsobilými osobami, které budou zohledňovat veškeré dopady stavebních úprav na dům.

Ing. Vladimír Vaculík

86 x celkem, 1 x tento týden

Povinnost instalace je zachována

Povinnost vybavit topnou soustavu přístroji registrujícími dodávku tepla i po novele Zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření se energiemi, je zachována.

Dokument ke stažení (300 kB)

140 x celkem, 0 x tento týden

Nová legislativa

Od 1.1.2014 vstoupila v platnost nová legislativa, která se dotýká vlastnictví bytových jednotek, tak členství v bytových družstev.

 1. K prodeji jednotky ve vlastnictví je třeba nabyvatelům předkládat potvrzení osoby vykonávající správu domu. Toto potvrzení PANORAMA, SBD vyhotovuje na základě žádosti prodávajícího a uzavření dohody o úhradě nákladů spojených s vyhotovením tohoto potvrzení. Upozorňujeme na to, že rozsah potvrzení neumožňuje jeho vyhotovení na počkání a k jeho vyhotovení PANORAMA, SBD potřebuje čas několika dnů.
 2. Od 1.1.2014 zanikl převod členských práv a povinností a nahradil jej převod družstevního podílu podle Zákona o obchodních korporacích. Nelze použít formulář v interní části ….
 3. Od 1.1.2014 platí aktualizované stanovy PANORAMY, SBD – upozornění pro zájemce o členství:
  • Stanovy umožňují společné členství v družstvu jen manželům v rámci společného jmění manželů. Podílové spoluvlastnictví družstevního podílu se neumoňuje.
  • Stanovy neumožňují poskytovat družstevní podíl do zástavy věřitelům.
  • Dluhy předcházejícího člena přecházejí na nabyvatele družstevního podílu.
  • Rozdělení vyúčtování při převodu družstevního podílu za různá období v průběhu kalendářního roku jsou na objednávku, není zde zákonná povinnost

188 x celkem, 4 x tento týden

Nová pravidla pro udělení souhlasu k podnájmu

NOVINKA. Změna pravidel pro skládání ručební jistiny při podnájmu bytu:

1. Při udělení souhlasu se prověřuje bezúhonnost podnájemníka(ů) – zda v minulosti nenarušoval soužití v domě, nepoškozoval byt a společné části domu.

2. Žadatel o vydání souhlasu k podnájmu uhradil administrativní poplatek.

3. V případě prokázání, že platby nájmu a za plnění spojená s úžíváním (služby) jsou nadále realizovány členem-nájemcem, dále člen-nájemce minimálně po dobu 3 let před podáním žádosti o schválení podnájmu nedlužil – není třeba složit ručební jistinu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a plnění poskytovaných s užíváním (služeb).

174 x celkem, 0 x tento týden