info

Vydání závazných předpisů a dokumentů

SBD Panorama vydává nový Sazebník správních poplatků, platný od 1. června 2024.

Jedná se o úkony nad služeb a výkonů, zahrnutých do odměny za správu / výkon funkce statutárního orgánu.


Upozorňujeme také na zavedení „Vnitřního oznamovacího systému“ podle Zákona č. 171/2023 Sb. (o ochraně oznamovatelů).

Oznámení v rámci „Vnitřního oznamovacího systému“ obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u SBD Panorama, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.
Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Vědomé podání nepravdivého oznámení je přestupkem podle Zákona.

Oba výše zmíněné dokumenty jsou dostupné zde na stránce Dokumenty ke stažení – viz také odkaz dole na stránce.


Pokud má kdokoliv z ctěné veřejnosti vědomost o činnosti, která jeví znaky trestného činu, má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

a chce tuto skutečnost oznámit kompetentním orgánům, může se obrátit na web justice.cz, stránka „Oznamovatel“.[VB]

Loading