Drobné opravy v bytech

jsou upraveny Stanovami SBD, obecně platnými zákony, nařízeními a předpisy v aktuálním znění:
(viz: Stanovy SBD Panorama)


čl.38
1)   Bytové družstvo je povinno zajistit členu-nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. Zejména je povinno odevzdat mu byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Tato povinnost neplatí v případě předání bytu před rekonstrukcí, nebo ve stádiu rozestavěnosti. Dále je družstvo povinno ve stavu způsobilého řádného užívání jej udržovat a podle možností i zlepšovat.

2)   Veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním, náklady spojené s údržbou a výměnou, pokud se nedohodne jinak, hradí uživatel bytu. Jsou to:

 • opravy, nátěry, výměna zámků a kování zárubní všech dveří v bytě včetně vstupních dveří do bytu a příslušné sklepní kóje nebo komory k bytu,
 • opravy a výměna sporáku, kuchyňské linky, vodovodních baterií, WC a koupelnového zařízení,
 • opravy a nátěry radiátorů ÚT,
 • opravy a výměna oken včetně kování a nátěrů (nejsou-li součástí celkové opravy nebo rekonstrukce domu a netvoří společnou část domu),
 • opravy a nátěry balkonů a lodžií příslušejících k bytu,
 • opravy a rekonstrukce bytových jader, pokud nejsou součástí rekonstrukce domu,
 • opravy a rekonstrukce podlah,
 • opravy a výměna účastnické zásuvky STA,
 • opravy a výměna el. instalace, zásuvek a vypínačů, domovního telefonu a zvonků včetně jističů v bytě,
 • opravy a výměna rozvodů studené a teplé vody, odpadního potrubí po napojení na stupačku,
 • opravy a výměna uzavíracích ventilů studené a teplé vody,
 • opravy regulačních uzavíracích ventilů radiátorů ÚT.

Dále je uživatel povinen při provádění oprav zajistit (zachovat) přístupnost k instalační šachtě pro opravy a výměny rozvodů vody, kanalizace, plynu a vzduchotechniky.
Uživatel je rovněž povinen zajistit revize elektro, plynu a další odborné prohlídky (komíny) v bytě.

3)   Ze společných prostředků dlouhodobé zálohy na opravy jsou v bytě hrazeny tyto opravy a výměny:

 • opravy a výměny radiátorů ÚT,
 • svislé rozvody v instalační šachtě (rozvody vody, kanalizace, plynu, vzduchotechniky) včetně odboček, televizní rozvody a rozvody internetu,
 • rozvody ÚT,
 • montáž a výměna vodoměrů, měřidel tepla a ventilů na radiátorech.

4)   V bytech se samostatným vytápěním a přípravou teplé vody hradí uživatel veškeré opravy a výměnu kotlů, topidel, radiátorů a ohřívačů vody.
5)   Opravy a nové investice v domech s jednotkami ve vlastnictví se řídí pravidly pro opravy údržbu a investice společných částí domu a pravidla jsou nadřazena těmto stanovám.

čl. 40
Člen-nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu bytovému družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést bytové družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

čl. 41
Člen-nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má bytové družstvo právo po předchozím upozornění člena závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu.

Čl. 86
Členská schůze samosprávy
h) navrhuje příp. odchylný způsob úhrady dalších drobných oprav v bytě a úhrad nákladů spojených s běžnou údržbou bytů v souladu s čl. 38.


Pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) vydal úřad veřejného ochránce práv dokument, obsahující „Nejčastější dotazy a odpovědi ombudsmana“, zohledňující nový občanský zákoník (NOZ – účinný od 1. ledna 2014).


[VB]