Drobné opravy v bytech

jsou upraveny Stanovami SBD, obecně platnými zákony, nařízeními a předpisy v aktuálním znění:
(viz: Stanovy SBD Panorama)


čl.31
Práva a povinnosti z nájmu bytu
7) Bytové družstvo je povinno zajistit členu-nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.
Zejména je povinno odevzdat mu byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Tato povinnost neplatí v případě předání bytu před rekonstrukcí, nebo ve stádiu rozestavěnosti.
Dále je družstvo povinno ve stavu způsobilého řádného užívání jej udržovat a podle možností i zlepšovat.

čl. 32
Opravy, údržba a stavební úpravy družstevního bytu a domu
1) Veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním, náklady spojené s údržbou a výměnou, pokud se nedohodne jinak, hradí uživatel bytu. Jsou to:

 • opravy, nátěry, výměna zámků a kování zárubní všech dveří v bytě včetně vstupních dveří do bytu a příslušné sklepní kóje nebo komory k bytu,
 • opravy a výměna sporáku, kuchyňské linky, vodovodních baterií, WC a koupelnového zařízení,
 • opravy a nátěry radiátorů ÚT (nejsou-li součástí celkové hromadné nebo individuální opravy v domě způsobené nevyhovujícím technickým stavem),
 • opravy a výměna oken včetně kování a nátěrů (nejsou-li součástí celkové opravy nebo rekonstrukce domu a netvoří společnou část domu),
 • opravy a nátěry balkonů a lodžií příslušejících k bytu,
 • opravy a rekonstrukce bytových jader, pokud nejsou součástí rekonstrukce domu,
 • opravy a rekonstrukce podlah,
 • opravy a výměna účastnické zásuvky STA,
 • opravy a výměna el. instalace, zásuvek a vypínačů, domovního telefonu a zvonků včetně jističů v bytě,
 • opravy a výměna rozvodů studené a teplé vody, odpadního potrubí po napojení na stupačku,
 • opravy a výměna uzavíracích ventilů studené a teplé vody,
 • opravy regulačních uzavíracích ventilů radiátorů ÚT.

Dále je uživatel povinen při provádění oprav v bytě zajistit (zachovat) přístupnost k instalační šachtě pro opravy a výměny rozvodů vody, kanalizace, plynu a vzduchotechniky.

Uživatel je rovněž povinen zajistit revize elektro, plynu a další odborné prohlídky (komíny) v bytě.

2) Ze společných prostředků dlouhodobé zálohy na opravy jsou v bytě hrazeny tyto opravy a výměny:

 • opravy a výměny radiátorů ÚT, (jsou-li součástí celkové hromadné nebo individuální výměny v domě způsobené nevyhovujícím technickým stavem za podmínky, že nedošlo k technickému znehodnocení vinou nájemce),
 • svislé rozvody v instalační šachtě (rozvody vody, kanalizace, plynu, vzduchotechniky) včetně odboček, televizní rozvody a rozvody internetu,
 • rozvody ÚT,
 • montáž a výměna vodoměrů, měřidel tepla a ventilů na radiátorech.

3) V bytech se samostatným vytápěním a přípravou teplé vody hradí uživatel veškeré opravy a výměnu kotlů, topidel, radiátorů a ohřívačů vody.

4) Opravy a nové investice v domech s jednotkami ve vlastnictví se řídí pravidly pro opravy, údržbu a investice společných částí domu a pravidla jsou nadřazena těmto stanovám.

5) Systémy společné televizní antény (STA), domovní telefony, včetně zvonků a centrálního zamykání, centrální vzduchotechnické zařízení a další společné systémy jsou zařízením bytového domu a zasahovat do těchto systémů je možné jenom se souhlasem družstva.

Čl. 33
1) Neplní-li bytové družstvo svoji povinnost odstranit závady na společných částech domu, které brání řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva člena – nájemce družstevního bytu ohrožen, má člen právo po předchozím upozornění bytového družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něho úhradu účelně vynaložených nákladů.
Právo na náhradu musí uplatnit u bytového družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad. Toto právo má nájemce pouze v případě, že se jedná o závady na společných částech domu a jejichž technický stav není schopen sám svým užíváním ovlivnit.

2) Nepostará-li se člen-nájemce družstevního bytu o včasné provedení oprav a běžnou údržbu bytu, má bytové družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklady samo a požadovat od něj náhradu.

3) Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit bytovému družstvu nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot.
Stejně je povinen umožnit přístup k provedení dalších udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných přímo družstvem a také umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří bytovému družstvu.

čl. 40
Člen-nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu bytovému družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést bytové družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

čl. 41
Člen-nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má bytové družstvo právo po předchozím upozornění člena závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu.

Čl. 82
Členská schůze samosprávy
h) navrhuje příp. odchylný způsob úhrady dalších drobných oprav v bytě a úhrad nákladů spojených s běžnou údržbou bytů v souladu s čl. 32 (viz výše: … Opravy, údržba a stavební úpravy družstevního bytu a domu (1) Veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním, náklady spojené s údržbou a výměnou, pokud se nedohodne jinak, hradí uživatel bytu …).

Viz rovněž příspěvek na podobné téma: Stavební úpravy v bytech


Pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) vydal úřad veřejného ochránce práv dokument, obsahující „Nejčastější dotazy a odpovědi ombudsmana“, zohledňující nový občanský zákoník (NOZ – účinný od 1. ledna 2014).


Aktualizovány odkazy na poslední platnou verzi Stanov SBD ze 16.6.2021.

[VB]

Loading