vykricnik-5

Stavební úpravy v bytech

jsou upraveny Stanovami SBD, Stavebním zákonem a dalšími obecně platnými zákony, nařízeními a předpisy v aktuálním znění:
(viz: Stanovy SBD Panorama)
čl. 37
Člen-nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě (nebytových prostorách) bez souhlasu bytového družstva a to ani na svůj náklad.
V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby člen nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil.
V domě rozděleném na jednotky musí být stavební úpravy předem oznámeny také osobě odpovědné za správu domu a pozemku.

Čl. 82
Členská schůze samosprávy
h) navrhuje příp. odchylný způsob úhrady dalších drobných oprav v bytě a úhrad nákladů spojených s běžnou údržbou bytů v souladu s čl. 32 ( … opravy, údržba a stavební úpravy družstevního bytu a domu – (1): Veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním, náklady spojené s údržbou a výměnou, pokud se nedohodne jinak, hradí uživatel bytu …)

i) vyjadřuje se ke změně charakteru užívání společných prostor domu a k uzavření nájemní smlouvy, týkající se tohoto prostoru, stejně jako k nebytovým prostorům pronajímaných podle zvláštních předpisů.

čl. 86
Výbor samosprávy
o) předkládá členské schůzi samosprávy návrhy podle čl. 82 odst.2), písm. h), i),
q) seznamuje členy s návrhem družstva na opravy a investice bytového domu a projednává s nimi způsob jejich realizace,
r) seznamuje členy s tím, že na zajištění oprav a investic domu bude vedeno výběrové řízení nebo bude učiněna výzva k podání nabídky a informuje je s výsledkem tohoto řízení.

O sloučení a rozdělení bytů pojednávají články 52 až 54 Stanov.

Viz také příspěvek na příbuzné téma: Drobné opravy v bytech


ZÁKON ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu
(viz: Stavební zákon)
§ 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení:
(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují
a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2,
b) terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 písm. a) nebo úpravy pozemků uvedené v § 80 odst. 3 písm. e),
c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,
d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,

Pro jednotné posuzování stavebních úřadů v případech, kdy stavební úpravy změní vzhled stavby, vydal úřad veřejného ochránce práv (ombudsmanka Anna Šabatová) v lednu roku 1918 příručku „Desatero dobré praxe pro posouzení stavebních úprav měnících vzhled památkově nechráněných staveb“


(2) Ohlášení nebo stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v odstavci 1), jejichž provedení by mělo za následek překročení uvedených parametrů.
info
Příklad 1:
Pokud přejde jeden byt při rekonstrukci bytového jádra k vaření na elektrickém sporáku, celkem nic se neděje.
Jestliže se však rekonstruují kuchyně stejným způsobem postupně v celém vchodě, bude nutno provést minimálně nové stoupací vedení elektro.
Pokud by přešla na elektřinu více než polovina domu, pak (zejména u starších domů s hlavními jističi 16A) bude s největší pravděpodobností potřeba i nová elektrická přípojka.
Příklad 2:
Když se provede jeden malý nový otvor nebo vodorovná drážka v nosné stěně, není to závažná změna a statik ji obvykle posoudí jako bezproblémovou.
Jestliže sousedi pod / nad tímto bytem provedou stejné úpravy ve stejném místě (použijí stejný projekt), je situace mnohem závažnější a bude nutné statické zajištění.

Kdy je potřeba stavební povolení:

1)   Pokud se rekonstrukcí změní vzhled budovy (typicky změna oken, vstupních dveří, balkonů a lodžií),

2)   bude se zasahovat do nosných zdí jak svislých, tak vodorovných (pozor – mohou je poškodit i vibrace a hluboké vodorovné drážky)

3)   bude – li se měnit dispozice bytu (například propojení koupelny s WC, spojení několika místností, propojení dvou bytů apod.)

Kdy postačí ohlášení:

a)   například přesunutí WC do chodby

b)   zvětšení koupelny na úkor komory,

c)   typicky když dojde ke změně užívání některé části bytu.

Při provádění stavebního domu je nutno se vyvarovat zásahům do nosného systému budovy.
Doporučuji prostudovat si brožurku „Narušení statiky panelového domu …“ (soubor PDF, nové okno)
Jde o stručný výtah z přednášky odborníků ČKAIT pro správce bytových domů a především pro uživatele/vlastníky nájemních bytů (sestavil pan M.Chalupa).

Nelze podceňovat ani požární bezpečnost, zejména v případech stoupacích šachet (požární přepážky mezi požárními úseky – požární dveře, kabelové a potrubní ucpávky), materiál zateplení fasády a množství hořlavého materiálu ve společných prostorách – na únikových cestách.

Vliv na životní prostředí mají používané materiály a stavební hmoty i odpad, vznikající při stavebních pracech. Odpad musí stavebník uložit v souladu se zákonem na místa k tomu určená.

Bezpečnost při užívání mohou ovlivnit například nevhodně zvolené vodorovné pochozí povrchy nebo nedostatečně ukotvené obklady a konstrukce vně i uvnitř budovy.


Aktualizovány odkazy na poslední platnou verzi Stanov SBD ze 16.6.2021.

[VB]

Loading