info

Vytápění a měření dodaného tepla v bytových domech

Aktualizováno:
Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR Ivan Bartoš byl grilován na 3. schůzi Senátu dne 1.12.2022 v souvislosti s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb. (otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty) – viz Dálkové měření a rozúčtování níže na stránce.
Vládní návrh novelizovaného zákona si můžete přečíst zde v materiálech Poslanecké sněmovny. Zákon Senátem prošel (většinou jednoho hlasu) a má platit od 1. 1. 2023 (po podpisu prezidentem republiky).
K povinnosti poskytovatele služeb měsíčně informovat o spotřebě spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody (nastává v případě, že jsou v domě instalována dálkově odečitatelná měřidla), která platí pro poskytovatele služeb prohlásil Ivan Bartoš jen to, že lhůtu 1 měsíc nelze změnit, protože jde o požadavek EU a že informace mohou být „někde na internetu“. Doporučuji přečíst si stenozáznam z průběhu jednání (rozpravu najdete zhruba ve třetině stránky).


Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům stavoví Vyhláška č. 194/2007 Sb.

Topná sezóna

(1) Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.

(2) Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

(3) Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.

(4) Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Omezení vytápění se provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místnosti. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C se vytápění obnoví.

(5) V případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

Výpočtové vnitřní teploty a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech jsou uvedeny v příloze č. 1 k vyhlášce č. 194/2007 Sb (viz výše).

V případě, že jde o stav nouze nebo předcházení stavu nouze jsou stanovena zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody s cílem snížení spotřeby zemního plynu a dalších fosilních paliv v budovách při omezení nebo úplném ukončení dodávky zemního plynu do ČR (při zachování minimálních požadavků na tepelnou pohodu a dodávku teplé vody), viz návrh vyhlášky MPO 80624/22/41300/01000.

K úsporným opatřením viz článek „Stát nařizuje drakonické snížení teplot v bytech a na pracovištích – neopodstatněné, nekontrolovatelné, nevymahatelné“ zde na portále eStav.

Dálkové měření a rozúčtování

Povinnosti vztahující se k měřidlům dodaného tepla vycházejí ze zákona 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření s energií).

Rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům upravuje zákon 67/2013 Sb. (zákon kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty).

Rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh se provádí za zúčtovací období, kterým je zpravidla kalendářní rok. S předstihem před termínem vyúčtování jsou prováděny odečty spotřeby tepla, vody a elektřiny.

V domech, kde je individuální vytápění v jednotlivých bytech, se spotřeba tepla v rámci společného rozúčtování vztahuje pouze na společné prostory domu.
Odečty elektřiny se v platbě SVJ a BD také týkají pouze spotřeby ve společných částech domu.
Vlastní spotřebu elektřiny, případně plynu si každá domácnost hradí sama u svého dodavatele.

Rozsah výše základní a spotřební složky u rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům, jejich rozdělení mezi příjemce služeb, hodnoty určené jako spodní a horní hranice oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období, vymezení pojmů a další náležitosti k rozúčtování nákladů, které musí poskytovatel služeb uvést ve vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům upravuje
Vyhláška 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Odpovědi na časté dotazy k rozúčtování nákladů najdete na webu Ministerstva pro místní rozvoj ČR:
Rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu v domech.


K tématu rozúčtování viz také článek z roku 2022 na TZB info:„Dálkové měření a rozúčtování – aktuální termíny a povinnosti“

Z diskuze pod článkem:

Dle zákona 406/2000 sb., §7, (11) musí být nová měřidla tepla po 1.1.2022 dálkově odečitatelná.
Dle §7 (4) stejného zákona: Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo (v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo) správce jsou dále povinni podle d) a e) vybavit jednotky měřidly tepla (zkráceně).

Návrh novely zákona č. 67/2013 Sb. (poskytování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty), s předpokládanou účinností od 1.1.2023 přináší povinnost:
– Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a spotřebu společně připravované teplé vody, doručuje poskytovatel služeb příjemci služeb informace o jeho zjištěné (upravené za použití korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou a které se používají při rozúčtování) spotřebě tepla a společně připravované teplé vody.

– Neujedná-li poskytovatel služeb s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě jinak, nebo nerozhodne-li jinak družstvo, nebo společenství, poskytuje se informace o zjištěné spotřebě tepla a společně připravované teplé vody za období kalendářního měsíce a poskytovatel služeb ji doručuje příjemci služeb do konce následujícího kalendářního měsíce. ¨

Nelze však ujednat ani rozhodnout, že se informace o zjištěné spotřebě tepla bude poskytovat za období delší než 1 měsíc …


[VB]

Loading