info

Aktualizace závazných předpisů a dokumentů

SBD Panorama vydává nový Domovní řád, platný od 9.. září 2019.

Domovní řád je k dispozici ve formátu A4 (4 strany na výšku)
nebo jako 1 list formátu A2 (594×420) pro vyvěšení na nástěnku.

Od 1.10.2019 je platný nový Sazebník správních poplatků.

Upozorňujeme také na Obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást každé smlouvy o dílo, uzavřené mezi společností PANORAMA (objednatelem nebo zástupcem objednatele na základě smlouvy o správě, popř. smlouvy o výkonu funkce) a zhotovitelem.
Slouží k vymezení vzájemných práv a povinností mezi smluvními stranami.

Dokumenty jsou dostupné zde na stránce Dokumenty ke stažení


[VB]

Loading