Nabídka energií i služeb

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s. — Nabídka energií i služeb pro BD, SV a domácnosti.

Dokument ke stažení (735 kB)

Povinnost instalace je zachována!

Povinnost vybavit topnou soustavu přístroji registrujícími dodávku tepla i po novele Zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření se energiemi, je zachována.

Dokument ke stažení (300 kB)

Nabídky správy Společenstvím vlastníků
jinými správci

Na základě seznámení se se zněním některých smluv o správě, kterými nabízejí své služby jiné firmy zabývající se správou domů, sdělujeme všem našim klientům, že naše služby se liší od nabídek jiných správců v tom, že máme k dispozici pracovníky na veškerou činnost spojenou se správou domu, kteří potřebné úkony provádějí v rámci příspěvku na správu domu. Pouze speciální úkony mohou být účtovány nad rámec činnosti spojené se správou.

Měli jsme možnost se seznámit se smlouvou, která v rámci pravidelného měsíčního poplatku řešila pouze vedení účetnictví a administrativní evidenci. Ve smlouvě jsou sice vyjmenovány veškeré činnosti, které je správce schopen vykonávat, není v nich však řešeno, zda jsou to úkony v rámci placeného pravidleného měsíčního příspěvku na správu. Naopak se ve smlouvě o správě společenství zavazuje uhradit správci náklady, které mu při jeho činnosti vzniknout. Z toho vyplývá, že práce kromě účetnictví jsou veškeré další činnosti, které zprostředkovává prostřednictvím jiných subjektů a najmutí těchto subjketů je povinno společenství uhradit a to i v případě, kdy dojde ke zmaření činnosti správce. Dále správce zajišťuje pojištění domu, ale tak, že nevyužívá výhodného hromadného pojištění, ale naopak získává provzizi ze sprostředkování pojištění.

Náklady na bankovní poplatky, SIPO, vymáhání dluhů, uzavírání dohod o splátkách s dlužníky, ale i úkony ve vztahu k insolvenčním řízením, dále výjezdy techniků na havarijní události, řešení provádění oprav, jednání se zhotovitelskými firmami atd., jsou u nás hrazeny v rámci pravidelného příspěvku na správu a klienti nemusejí mít obavu z toho, jak velké další náklady při zajišťování činností my jako správci budeme účtovat. Dále na rozdíl od jiných malých správců nabízíme klientům vedení evidence přístupné prostřednictvím internetu, kde je možné sledovat hospodaření domu, ale i platby a dluhy jednoltivých uživatelů bytů.

Dále nabízíme kompletní provozování domovních kotelen včetně levnější dodávky plynu a elektrické energie na základě nákupu velkého objemu.

Při výběru osoby správce by mělo společenství zvážit, zda správce skutečně dokáže převzít odpovědnost za svou činnost, kterou pro společenství vykonává, nebo zda jde o osobu správce, která jen správu administruje a veškerá odpovědnost spočívá na statutárních zástupcích společenství - předsedy nebo výboru společenství. A funkcionáři společenství by si měli uvědomovat, že mají povinnosti jako podnikatelé při řízení firmy (bezpečnost osob, požární ochrana, účetnictví a daně, mzdová agenda, právní a technické záležitosti).

Z čeho vyplývá rozdíl v činnosti družstva jako správce a jiných správců? Bytové družstvo pronajímá svým členům byty nebo nebytové prostory a musí tak být schopno naplňovat veškeré zákonné povinnosti pronajímatele. Správcovské firmy, které nevlastní žádné objekty a nepronajímají vlastní prostory tyto povinnosti nemají a svou činnost vykonávají pouze v rozhsahu, který si se společenstvím dohodnou. Nemají-li funkcionáři o svých povinnostech povědomost, neobjednají si tuto činnost, případně nevědí, jak má být naplňována. Správci správu vykonávají na základě rozhodnutí společenství a nenesou žádnou odpovědnost za chybná rozhodnutí orgánů společenství.

Elektronická korespondence

Žádáme naše členy a klienty, kteří nám doposud nesdělili elektronickou adresu pro zaílání elektronické korespondence, aby tak učinili, abychom je mohli aktuálně a průběžně informovat o činnosti spojené se správou domu, kterou vykonáváme. Svůj elektronický kontak prosím zašlete na e-mailovou adresu info@panoramasbd.cz

Optimalizace Vašich energií

Na základě spolupráce Panoramy SBD a firmy Optimal energy, která poskytuje služby v optimalizaci dodavatele energií, můžete využít i Vy kalkulátoru a porovnat si tak ceny s Vaším dodavatelem energií.

Kalkulátor plynu a elektřiny

Nová pravidla pro udělení souhlasu k podnájmu

NOVINKA. Změna pravidel pro skládání ručební jistiny při podnájmu bytu:

1. Při udělení souhlasu se prověřuje bezúhonnost podnájemníka(ů) - zda v minulosti nenarušoval soužití v domě, nepoškozoval byt a společné části domu.

2. Žadatel o vydání souhlasu k podnájmu uhradil administrativní poplatek.

3. V případě prokázání, že platby nájmu a za plnění spojená s úžíváním (služby) jsou nadále realizovány členem-nájemcem, dále člen-nájemce minimálně po dobu 3 let před podáním žádosti o schválení podnájmu nedlužil - není třeba složit ručební jistinu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a plnění poskytovaných s užíváním (služeb).

Nová legislativa

Od 1.1.2014 vstoupila v platnost nová legislativa, která se dotýká vlastnictví bytových jednotek, tak členství v bytových družstev.

 1. K prodeji jednotky ve vlastnictví je třeba nabyvatelům předkládat potvrzení osoby vykonávající správu domu. Toto potvrzení PANORAMA, SBD vyhotovuje na základě žádosti prodávajícího a uzavření dohody o úhradě nákladů spojených s vyhotovením tohoto potvrzení. Upozorňujeme na to, že rozsah potvrzení neumožňuje jeho vyhotovení na počkání a k jeho vyhotovení PANORAMA, SBD potřebuje čas několika dnů.
 2. Od 1.1.2014 zanikl převod členských práv a povinností a nahradil jej převod družstevního podílu podle Zákona o obchodních korporacích. Nelze použít formulář v interní části ....
 3. Od 1.1.2014 platí aktualizovné stanovy PANORAMY, SBD - upozornění pro zájemce o členství:
  • Stanovy umožňují společné členství v družstvu jen manželům v rámci společného jmění manželů. Podílové spoluvlastnictví družstevního podílu se neumoňuje.
  • Stanovy neumožňují poskytovat družstevní podíl do zástavy věřitelům.
  • Dluhy předcházejícího člena přecházejí na nabyvatele družstevního podílu.
  • Rozdělení vyúčtování při převodu družstevního podílu za různá období v průběhu kalendářního roku jsou na objednávku, není zde zákonná povinnost

Změna přihlašovacíh údajů na web a informační systém

V rámci změny informačnílho systému dojde ke změnám v přihlašovacích údajích, kdy nebudou dosavadní jména a hesla nadále funkční. Aktivním uživatelům sdělíme údaje přednostně. Kontaktujte nás, prosím.

Nová pravidla pro prodej nebo převod bytu

pravidla-prodej-prevod-bytu.pdf (176 kB)

Realizace

Pravidelně pro Vás aktualizujeme galerii realizovaných staveb, oprav a revitalizací.

Více...

 

 

Zprávy o hospodaření a zápisy ze shrom. delegátů

Zprávy o hospodaření, zápisy ze shromáždění delegátů a další dokumenty interního charakteru najdete v sekci chraněné přístupovým heslem, které vlastní uživatelé IS Integri.

Vstup

 

 

 

Sídlo:
Horní valy 2074
68801 Uherský Brod

Kontakty:

572 632 011
572 632 012
572 632 075
info@panoramasbd.cz

 


PANORAMA, stavební bytové družstvo - ekatalog.cz Bytová družstva - ekatalog.cz